Blog

By Distant Shores Media/Sweet Publishing, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18898459

Yitro

İsim
Yıtro (ya da Reuel, tek bir ayette Çık 2:18: Hovav tek bir ayette Hakim 4:11)
İsimin anlamı
Çık 2:16 ayete göre “Midyanlı bir kahin” – anlam değil de bir tanıtım
Reuel “Tanrının arkadaşı”
Köken(Soy)
Midyan – Akabe Körfezi’nin doğu tarafındamış, tam bilmiyoruz
Midyanlılar İbrahim’in soyundan geldi:
Yar 25:1-2 “İbrahim bir kadınla daha evlendi. Kadının adı Ketura’ydı. 2 Ondan Zimran, Yokşan, Medan, Midyan, Yişbak, Şuah adlı çocukları oldu.
Kutsal Kitapta rolu neydi?
Musanın kayınpederiydi. Musa 40 yaşındayken Yitro’nun evine giriyor, 40 sene sonra Mısır’a geri dönüyor.
İsrailliler çöldeyken Yitro onların yanına geliyor, Musa’ya halk için toplumsal fikirler sunuyor.
Ek bilgi olarak, 1016 İ.S. İslamiyet’ten oluşan Dürzî dini Yitro’yu baş peygamber olarak görür.
Kaynak Ayet Pozitif Tanımları, Özellikleri
Çık 2:20 Musa’ya iyi davranıyor. Saygalı.
Çık 3:1 Musa’ya çoban işini veriyor
Çık 4:18 Musa’nın Mısır’a döneceğini öğrenince “esenlikle git” diyor
Çık 18:10-11  Rabbi övüyor
Çık 18 Akıllı fikirler veriyor, bilgelik adam
Kaynak Ayet Negatif Tanımları, Özellikleri
negatif bir taraf bulamadık
Tanrı’yla ilişkisi nasıldı?
Sonunda iyimiş: Çık 18:10-11
Belki Çık 18’den önce İbrahim’in soyu olarak Yaratıcı’yı bir şekilde biliyormuş, ama İsrailliler’in Mısır’dan çıktıktan sonra (yani Çık 18’de) Yahve’yi tanıyormuş geliyor.
Bir örnek oldu mu? Nasıl bir örnek?
Çok iyi bir örnekti.  Yardım sever, akıllı, anlayışlı (Musa’nın Mısır’a dönmesini engelmiyor)
Bir günah işledi mi? Nasıl bir günah?
görmüyoruz
****************************************************************************
O kişinin hayatında senin de ihtiyacın olan bir GERÇEK var mı?
Yitro başkalarını iyi bakıyor, yani onların ihtiyaçlarını merak edip karşılamaya çalışır.
Niçin o gerçeğe ihtiyacın var?
Bazen ben insanların durumunu merak etmiyorum, bazen iyi bir yardımcı olmuyorum.
Yakın zamanlarda o gerçeğin hayatında nasıl eksik olduğunu anlat.
Tanrı belirli bir şeklinde sana kendi hayatında o gerçeği nasıl uygulayabileceğini söylüyor mu?
Kim sana o uygulama hakkında dua edebilir?  Onunla paylaşıp, dua edin.

Kutsal Kitap Okuma Planı

Tanrı’yı daha iyi tanımak ister misin?  Güzel, o zaman Tanrı’nın sözünü okuyalım. Bu takvim kullanarak bir senenin içinde bütün Kutsal Kitap okumuş olacaksın. Haydi beraber okuyalım!

Ocak Okuma 1 Okuma 2 Okuma 3
1 Yaratılış 1,2 Mezmur 1,2 Matta 1,2
2 3,4 3-5 3,4
3 5,6 6-8 5
4 7,8 9,10 6
5 9,10 11-13 7
6 11,12 14-16 8
7 13,14 17 9
8 15,16 18 10
9 17,18 19-21 11
10 19 22 12
11 20,21 23-25 13
12 22,23 26-28 14
13 24 29,30 15
14 25,26 31 16
15 27 32 17
16 28,29 33 18
17 30 34 19
18 31 35 20
19 32,33 36 21
20 34,35 37 22
21 36 38 23
22 37 39,40 24
23 38 41-43 25
24 39,40 44 26
25 41 45 27
26 42,43 46-48 28
27 44,45 49 Romalılar 1,2
28 46,47 50 3,4
29 48,50 51,52 5,6
30 Çıkış 1,2 53-55 7,8
31 3,4 56,57 9

Şubat Okuma 1 Okuma 2 Okuma 3
1 Çıkış 5, 6 Mezmur 58,59 Romalılar
2 7, 8 60,61 12
3 9 62,63 12,14
4 10 64,65 15,16
5 11,12 66,67 Markos 1
6 13,14 68 2
7 15 69 3
8 16 70,71 4
9 17,18 72 5
10 19,20 73 6
11 21 74 7
12 22 75,76 8
13 23 77 9
14 24,25 78 10
15 26 79,80 11
16 27 81,82 12
17 28 83,84 13
18 29 85,86 14
19 30 87,88 15,16
20 31,32 89 Korintliler 1, 2
21 33,34 90,91 3
22 35 92,93 4, 5
23 36 94,95 6
24 37 96-99 7
25 38 100,101 8, 9
26 39,40 102 10
27 Levililer 1,2 103 11
28 3, 4 104 12,13

Mart Okuma 1 Okuma 2 Okuma 3
1 Levililer 5,6 Mezmur 105 1.Korintliler 14
2 7 106 15
3 8 107 16
4 9,10 108,109 2.Kor 1,2
5 11 110-112 3,4
6 12,13 113,114 5,6,7
7 14 115,116 8,9
8 15 117,118 10,11
9 16 119:1-40 12,13
10 17,18 119:41-80 Luka 1
11 19 119:81-128 2
12 20 119:129-176 3
13 21 120-124 4
14 22 125-127 5
15 23 128-130 6
16 24 131-134 7
17 25 135,136 8
18 26 137-139 9
19 27 140-142 10
20 Sayılar 1 143,144 11
21 2 145-147 12
22 3 148-150 13,14
23 4 Sü. Özd. 1 15
24 5 2 16
25 6 3 17
26 7 4 18
27 8,9 5 19
28 10 6 20
29 11 7 21
30 12,13 8,9 22
31 14 10 23

Nisan Okuma 1 Okuma 2 Okuma 3
1 Sayılar 15 Sü. Özd. 11 Luka 24
2 16 12 Galatyalılar 1,2
3 17,18 13 3,4
4 19 14 5,6
5 20,21 15 Efesliler 1,2
6 22,23 16 3,4
7 24,25 17 5,6
8 26 18 Filipililer 1,2
9 27 19 3,4
10 28 20 Yuhanna 1
11 29,30 21 2,3
12 31 22 4
13 32 23 5
14 33 24 6
15 34 25 7
16 35 26 8
17 36 27 9,10
18 Yasa. Tek. 1 28 11
19 2 29 12
20 3 30 13,14
21 4 31 15,16
22 5 Vaiz 1 17,18
23 6,7 2 19
24 8,9 3 20,21
25 10,11 4 Elç. İşl. 1
26 12 5 2
27 13,14 6 3,4
28 15 7 5,6
29 16 8 7
30 17 9 8

Mayıs Okuma 1 Okuma 2 Okuma 3
1 Yasa Tek. 18 Vaiz 10 Elç. İşl. 9
2 19 11 10
3 20 12 11,12
4 21 Song 1 13
5 22 2 14,15
6 23 3 16,17
7 24 4 18,19
8 25 5 20
9 26 6 21,22
10 27 7 23,24
11 28 8 25,26
12 29 Yeşaya 1 27
13 30 2 28
14 31 3,4 Koloseliler 1
15 32 5 2
16 33,34 6 3,4
17 Yeşu 1 7 1.Selanikliler 1,2
18 2 8 3,4
19 3,4 9 5
20 5,6 10 2.Selanikliler 1,2
21 7 11 3
22 8 12 1.Timoteos 1,2,3
23 9 13 4,5
24 10 14 6
25 11 15 2.Timoteos 1
26 12 16 2
27 13 17,18 3,4
28 14 19 Titus 1,2,3
29 15 20,21 Filimon
30 16 22 İbraniler 1,2
31 17 23 3,4,5

Haziran Okuma 1 Okuma 2 Okuma 3
1 Yeşu 18 Yeşaya 24 İbraniler 6,7
2 19 25 8,9
3 20,21 26,27 10
4 22 28 11
5 23,24 29 12
6 Hakimler 1 30 13
7 2,3 31 Yakup 1
8 4,5 32 2
9 6 33 3,4
10 7,8 34 5
11 9 35 1.Petrus 1
12 10,11 36 2
13 12,13 37 3,4,5
14 14,15 38 2.Petrus 1,2
15 16 39 3
16 17,18 40 1.Yuhanna 1,2
17 19 41 3,4
18 20 42 5
19 21 43 2&3.Yuhanna
20 Rut 1, 2 44 Yahuda
21 3,4 45 Vahiy 1,2
22 1.Samuel 1 46,47 3,4
23 2 48 5,6
24 3 49 7,8,9
25 4 50 10,11
26 5,6 51 12,13
27 7,8 52 14
28 9 53 15,16
29 10 54 17,18
30 11,12 55 19,20

 

Tanrı’nın İsimleri / Sıfatları

Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih’i TANIMALARIDIR.

Yuhanna 17:3


Tanrı’yı düşündüğümüzde aklımıza ne geliyorsa, bizimle ilgili en önemli olan şey odur.

― A.W. Tozer: Kutsal Olan’ı Tanımak, sayfa 11 (kaynak)


İsim dediğin nedir ki?

Tanrı’nın isimlerini bilmek işe yarar mı?  Ona ‘Tanrı’ demeye yetmiyor mu?  Zaten Tanrı’yı daha iyi tanımak için onun isimleri ve sıfatlarını öğrenmek lazım.  Örneğin, ben Justin, ama aynı zamanda Elizabeth’in babasıyım,  Johanna’nın eşiyim ve Wayne’nin oğluyum.  Belki bana !kanka! söylemek istersin.  Hepsi doğru olabilir, ama her isim/sıfat benimle ilgili farklı bir özelliği gösterir.

Ve bir vaiz söylediği gibi:  Çoğu duygusal sorunlarımız – belki de hepsi – bizim Tanrı’ya görüşümüzle ilgilidir. Örneğin:

  • Eğer Tanrı’yı gelgeç ya da güvenilmez olarak görürsen hayattan endişe duyursun.
  • Eğer Tanrı’yı yargılayıcı bir zalim olarak görürsen kaygılı ve güvensiz bir insan olursun.
  • Eğer Tanrı’yı soğuk ya da ilgisiz olarak görürsen kendini önemsiz görürsün.
  • Eğer Tanrı’yı kızgın bir diktatör olarak görürsen müsamahasız bir bağnaz olursun.

Tanrı’yı doğru bir şekilde anlamak için onun isimlerini hep birlikte öğrenelim.


“İsa, ‘Siz yapıcılar tarafından hiçe sayılan, ama köşenin baş taşı durumuna gelen taş’ tır. Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur.” — Elçilerin İşleri 4:11-12 Devamını Oku