İnanç Bildirgemiz

Son Buyruk
Protestan Kilisesi
İnanç Bildirgesi

TEK TANRI

Baba (Görünmez Öz), Oğul (Tanrısal Söz), ve Kutsal Ruh (Tanrısal İşlev)’ tan oluşan ve üçünün de özde bir olduğu, Tek Tanrının evreni yaratmak ve kendi varlığını açıklamak, insanları kurtarmak ve dünyanın sonunda yargılamak konusundaki mutlak kudretine ve sonsuz lütfuna inanırız.

“Bizim için tek bir Tanrı Baba vardır. O her şeyin kaynağıdır, bizler O’nun için yaşıyoruz. Tek bir Rab var, O da İsa Mesih’tir. Her şey O’nun aracılığıyla yaratıldı, biz de O’nun aracılığıyla yaşıyoruz.”
1. Korintiler 8:6

“Dinle, ey İsrail! Tanrımız RAB tek RAB’dir.”
Yasa’nın Tekrarı 6:4

TEK KİTAP

Kutsal kitabın baştan sona dek Tanrı esini olduğuna inanır ve bu nedenle inanç ve uygulamalarla ilgili her konuda güvenilir en üstün kaynak olduğunu kabul eder. Kutsal Kitab tahrip edilmemiş ve asla tahrip edilemezdir.

“Öncelikle şunu bilin ki, Kutsal Yazılar’daki hiçbir peygamberlik sözü kimsenin özel yorumu değildir. Çünkü hiçbir peygamberlik sözü insan isteğinden kaynaklanmadı. Kutsal Ruh tarafından yöneltilen insanlar Tanrı’nın sözlerini ilettiler.”
2. Petrus 1:20-21

TEK SORUN

Bütün insanlar günahlıdır ve Tanrının yüceliğinden yoksundurlar. Özgür iradelerini Tanrı doğasının aksine kullanmışlardır. Bu nedenle Tanrının yüzde yüz adaleti önünde hüküm altındadırlar.

“Günah bir insan aracılığıyla, ölüm de günah aracılığıyla dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara yayıldı. Çünkü hepsi günah işledi.”
Romalılar 5:12

“Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı’nın yüceliğinden yoksun kaldı.”
Romalılar 3:23

TEK KURTULUŞ

Tanrının başlangıcı ve sonu olmayan sözü. Tanrının adaletinde olduğu gibi yüzde yüz sevgi olması nedeni ile çözüm olarak insan bedeninde dünyaya gelmiştir. Bu bedendeki söz İsa Mesih’tir. Tanrının oğlu olan (Ruhsal anlamda) İsa Mesih insanların günahlarını bağışlatıcı kurban olarak çarmıhta ölmüş. Üçüncü gün dirilerek göğe çıkmıştır. İnsanları günahtan kurtarmak için tamamen yeterli tek çaredir. Ona iman ederek, Onun kanında bütün günahlarından arınan insan yepyeni bir yaşama başlar ve vaftiz yoluyla bunu açıkça ilan eder.

“Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur.”
Elçilerin İşleri 4:12

“Oğul’a iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Ama Oğul’un sözünü dinlemeyen yaşamı görmeyecektir. Tanrı’nın gazabı böylesinin üzerinde kalır.”
Yuhanna 3:36

TEK LÜTUF

Günahkar insan ancak çarmıha gerilmiş ve ölümden dirilmiş olan İsa Mesih’e iman etmekle yani Tanrı’nın lütfuyla aklanır ve sonsuz yaşamı alır.

“İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı’nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir.”
Efesliler 2:8-9.

“Kemdisinde Tanrı Oğlu bulunanda yaşam vardır, kendisinde Tanrı Oğlu bulunmayanda yaşam yoktur.”
1.Yuhanna 5:12.

TEK RUH

İnsanı aydınlatan, ruhunu yenileyen, içinde yaşayan ve kişiyi kutsallığa dönüştüren tek bir RUH vardır. Tanrı’nın Kutsal Ruh’u Pentekos gününden bu yana insana kurtuluşu için özel bir destek vermektedir.

“İster Yahudi ister Grek, ister köle ister özgür olalım, hepimiz bir beden olmak üzere aynı Ruh’ta vaftiz edildik ve hepimizin aynı Ruh’tan içmesi sağlandı.”
1.Korintliler 12:13.

TEK BEDEN

İsa Mesih’i Kurtarıcı ve Rab kabul eden her kişi Rabbin topluluğuna (Kilisesine) diğer bir anlamda bedenine dahil olur. Bu inanlılar topluluğunun başı İSA MESİH olup bir ümit, bir beden, bir ruh ve bir vaftizde birleşmiş İsa’ya benzeyen (Hıristiyan) olarak evrensel topluluğa (Kiliseye) dahil olur.

“Beden bir olmakla birlikte birçok üyeden oluşur ve çok sayıdaki bu üyelerin hepsi tek bir beden oluşturur. Mesih de böyledir.”
1.Korintliler 12:12.

TEK SON

Rab İsa Mesih dünyanın sonunda, inananlarını almak, dünyayı yargılamak ve sonsuz egemenlik sürmek üzere yeniden gelecektir.

“Öyle ki, Rabbimiz İsa bütün kutsallarıyla geldiğinde, Babamız Tanrı’nın önünde kutsallıkta kusursuz olmanız için yüreklerinizi pekiştirsin.”
1.Selanikliler 3:13.